icon_facebook.png
Follow us
springtijd_2017001007.jpg
- Bij regenweer blijft het springkasteel in opgeblazen toestand staan, uitgezonderd bij zware rukwinden mag het springkasteel tijdelijk afgelaten worden.
- De blazer van het springkasteel mag NOOIT worden afgedekt.
- Brillen, schoenen, puntige voorwerpen, voedingswaren, dieren, zijn strikt verboden tijdens het gebruik van het springkasteel.
- Het springkasteel mag na opstelling niet verplaatst worden.
- Het springkasteel wordt, indien mogelijk, steeds op een zachte ondergrond geplaatst ( bij voorkeur op gazon ). Als dit niet mogelijk is valt de verantwoordelijkheid ten laste van de huurder vermits het springkasteel op een harde ondergrond niet veilig verankerd kan worden.
- Er dient een vrije doorgang van ongeveer 120 cm te worden voorzien om het springkasteel tot op de plaats van opstelling te krijgen. Indien de doorgang smaller is gelieve dit op voorhand te laten weten.
- Het springkasteel moet zich bij afhaling in opgeblazen toestand bevinden.
- De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel of onderdelen ervan, de kosten voor vervanging op zich nemen.
- Bij opstelling herkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.
- De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties.
- De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks welke ook de oorzaak van schade of letsel wezen. De verhuurder kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
- Gebruik van de attractie steeds onder het toezicht van een volwassenen.
- De springkastelen zijn ontworpen voor KINDEREN.
- Per springkasteel wordt er een waarborg van 50 gevraagd.
- Bij de plaatsing van het springkasteel dient de huurder de huurprijs en de borg te betalen. De borg wordt door de verhuurder terug aan de huurder overhandigd wanneer het springkasteel wordt opgehaald en indien er geen schade is veroorzaakt aan het springkasteel en de luchtblazer. Bij abnormale bevuiling van het springkasteel kan de borg ingehouden worden.
- In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.
- Eventuele klachten dienen binnen de 5 dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.
- Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Leuven.
springtijd_2014002014.jpg springtijd_2014001003_1_.jpg springtijd_2014001004_1_.jpg